Algemene voorwaarden

In een perfecte wereld zouden we geen algemene voorwaarden nodig hebben. We zouden gewoon op elkaar kunnen vertrouwen zonder de noodzaak van contracten of juridische bepalingen, die niemand graag leest. Alleen is het in de realiteit belangrijk om zowel jou als onszelf te beschermen tegen onvoorziene situaties en verborgen details. Onze algemene voorwaarden zijn er dan ook niet enkel om ons te beschermen, maar ook om jouw rechten te garanderen. Zo kunnen we een eerlijke en transparante samenwerking aangaan. Neem dus gerust de tijd om onze algemene voorwaarden grondig door te nemen, zodat we duidelijk weten wat we van elkaar mogen verwachten.

De hieronder genoemde begrippen krijgen de daaropvolgende betekenis in onderhavige algemene voorwaarden:

  • Larkom: Larkom BV, met zetel te Meerstraat 39, 1840 Londerzeel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (NL) met nummer 0755.834.886, leverancier van de producten en uitvoerder van de diensten aan de opdrachtgever;
  • De opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan Larkom BV tot levering van goederen of diensten;
  • Partijen: Larkom BV en de opdrachtgever.

Deze of latere algemene voorwaarden van Larkom worden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever vanaf de eerste bestelling na ontvangst van die algemene voorwaarden, ongeacht strijdige voorwaarden van de opdrachtgever. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen de partijen.

De beschrijvende woorden of zinnen aan de hoofding van de verschillende artikelen of paragrafen werden enkel opgenomen om de lezing van de algemene voorwaarden of van de overeenkomst en om verwijzingen naar bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst gemakkelijker te maken. Zij maken geen deel uit van de algemene voorwaarden of overeenkomst en definiëren, beperken of beschrijven geenszins de draagwijdte of de inhoud van het artikel of de paragraaf waarop ze betrekking hebben.

Indien een verbintenis of bepaling in de algemene voorwaarden of overeenkomst onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid en geldigheid van andere bepalingen in de overeenkomst of algemene voorwaarden niet beïnvloeden, evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. Partijen komen in dat geval overeen om de getroffen bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel, de strekking en de gevolgen van de getroffen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Offertes zijn 30 kalenderdagen geldig vanaf verzending, tenzij expliciet anders vermeld.

De offerte geldt als overeenkomst tussen de partijen vanaf het ogenblik dat Larkom BV schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de opdrachtgever ten aanzien van een geldige offerte. Tot op het ogenblik van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever door Larkom, heeft Larkom het recht om de offerte in te trekken. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerte en de overeenkomst.

Iedere afwijking van deze offerte is slechts bindend na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van alle partijen.

Larkom BV heeft het recht om ingeval van wijzigingen in de opdracht of betreffende de overeenkomst op verzoek of met akkoord van de opdrachtgever, de prijs en de leveringstermijn aan te passen in functie van de gewijzigde factoren.

De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Larkom niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een proportioneel deel van de opgegeven prijs.

Elke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtgever, verbindt de opdrachtgever. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Latere wijzigingen ten opzichte van de overeenkomst zijn slechts mogelijk ingevolge uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de partijen.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of opzegt zal hij gehouden zijn tot vergoeding van de volledige prijs bepaald in de overeenkomst.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle nodige gegevens en materialen ter beschikking te stellen nodig voor de uitvoering van het contract.

Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Larkom het recht en de vrijheid om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wat de goederen of diensten afkomstig van derden betreft, aanvaardt Larkom geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leverancier/dienstverrichter aanvaarden voor door hun geleverde goederen of diensten.

De leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en zijn derhalve niet bindend voor Larkom, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aanleiding geven tot enige (schade)vergoeding, prijsvermindering, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

In geval de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst of indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken, alsmede in geval van overmacht.

Larkom behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen, inclusief interesten en vergoedingen heeft betaald.

Iedere klacht of protest ten aanzien van de producten of diensten geleverd door Larkom of tegen een factuur van Larkom dient per gemotiveerd schrijven aan Larkom te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van dat product, die dienst of die factuur.

Bij gebreke aan tijdig protest heeft de opdrachtgever de goederen/diensten/facturen definitief aanvaard en is het factuurbedrag verschuldigd overeenkomstig de factuur.

De offerteprijs omvat de prestatievergoeding, de verplaatsingskosten, de kosten van materialen, grondstoffen en administratiekosten en is exclusief BTW (voor zover er al BTW verschuldigd is), tenzij anders vermeld.

Indien de prestaties, de verplaatsingskosten, de kosten van materialen, grondstoffen of administratiekosten significant hoger zijn dan Larkom redelijkerwijs kon inschatten, heeft Larkom evenwel het recht om de factuurprijs proportioneel te verhogen.

Larkom is vrij een voorschot te eisen van de opdrachtgever en zij is vrij om de uitvoering van de overeenkomst pas aan te vangen na ontvangst van het voorschot.

Aanbiedingen en offertes gelden enkel voor desbetreffende opdracht en niet voor latere opdrachten.

De vergoedingen voor de diensten van Larkom zijn opeisbaar vanaf afwerking van de opdracht. Larkom heeft evenwel het recht om vergoedingen in verschillende schijven op te eisen, naargelang de afwerking van de opdracht. Indien de uitvoering van de opdracht wordt opgeschort ingevolge een fout of nalatigheid van de opdrachtgever, onder meer in geval de opdrachtgever de nodige informatie niet tijdig aanlevert, is de volledige vergoeding meteen opeisbaar.

Facturen zijn te betalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, tenzij expliciet anders vermeld. Vanaf de eerste dag van laattijdige betaling is de opdrachtgever, zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR. Vanaf de eerste dag van laattijdige betaling is de opdrachtgever eveneens interest verschuldigd op het factuurbedrag aan de interestvoet bepaald overeenkomstig de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de door Larkom geleverde werken, met inbegrip van proefversies, komen toe aan en blijven behouden door Larkom. Larkom verschaft een niet-exclusieve gebruikslicentie op de geleverde werken aan de opdrachtgever.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Larkom veranderingen aan te brengen aan de geleverde werken.

Larkom verbindt zich ertoe om de vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever niet te gebruiken of te openbaren buiten het kader van de uitvoering van het contract, tenzij de opdrachtgever daartoe de toestemming geeft. De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat de door Larkom geleverde goederen en diensten worden opgenomen in het referentieportfolio van Larkom en van haar aangestelden.

De opdrachtgever zal de intellectuele eigendomsrechten van Larkom te allen tijde respecteren en zal alle redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De opdrachtgever zal Larkom onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Larkom waarvan hij kennisneemt.

De partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en deze enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Alle verbintenissen van Larkom zijn middelenverbintenissen. Beperkte afwijkingen van de offerte of de overeenkomst kunnen geen aanleiding geven tot prijsvermindering of tot aansprakelijkheid van Larkom. Larkom is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.

Larkom is niet aansprakelijk voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Larkom is evenmin aansprakelijk voor gevolgschade, zoals verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Larkom of een door haar aangestelde, ongeacht de oorzaak, de vorm of het voorwerp van de fout of de schade.

Eventuele aansprakelijkheid van Larkom is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het herstellen van desbetreffend goed of desbetreffende dienst.

De opdrachtgever verklaart en waarborgt dat de door hem verstrekte opdracht niet indruist tegen de bestaande normen, wetgeving en rechten van derden, met inbegrip van intellectuele rechten, en vrijwaart Larkom voor iedere schade die Larkom ten gevolge van enige inbreuk ten opzichte van normen, wetten of rechten zou lijden, onder meer doch niet beperkt tot schadevergoedingen, boetes, procedurekosten. De opdrachtgever draagt daar steeds de uiteindelijke aansprakelijkheid voor.

De relatie tussen de partijen met betrekking tot de offerte, de overeenkomst en de algemene voorwaarden wordt exclusief beheerst door, en dient geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgische Recht.

Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend en definitief beslecht worden door de rechtbanken en rechtshoven van de zetel van Larkom.

Larkom BV – Meerstraat 39, 1840 Londerzeel
RPR Brussel (NL) 0755.834.886